สมาคมการค้าส่งเสริมเกษตรธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ “IAPA” (International Agro Trade Promotion Association) 
     สมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ  จัดตั้งเพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจการเกษตร ให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเกษตรไทยกับผู้ประกอบการค้าของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมพร้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และแสวงหาความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสนับสนุนให้มีการพบปะเจรจาทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาด การแข่งขัน การลงทุน  และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน

เลขที่ 95 หมู่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-2432-6612